1. VOORWERP EN TOEPASSING.

Alle verkopen, leveringen en dienstverleningen van FINRES GROUP NV zijn onderhevig aan deze algemene voorwaarden, die de klant uitdrukkelijk verklaart te kennen en te aanvaarden. Zij maken integraal deel uit van het aanbod van FINRES GROUP NV en van de overeenkomst met de klant. De algemene voorwaarden van de klant zijn niet tegenstelbaar aan FINRES GROUP NV tenzij FINRES GROUP NV ze voorafgaandelijk schriftelijk heeft aanvaard. Elke afwijking van deze algemene voorwaarden moet schriftelijk worden ondertekend door FINRES GROUP SA. Bij gebreke hiervan zijn die afwijkingen niet tegenstelbaar aan FINRES GROUP NV.

2. PRIJS.

De prijzen van de goederen en diensten verkocht door FINRES GROUP NV worden aangeduid in euro, alle taksen inbegrepen (voor de consumenten) en exclusief BTW (voor de professionele klanten). In voorkomend geval worden de leveringskosten apart vermeld in functie van de keuze.

3. OFFERTES (voor professionele klanten).

De offertes van FINRES GROUP NV worden opgesteld zonder verbintenis. FINRES GROUP NV kan pas als gebonden worden beschouwd indien zij de bestelling schriftelijk heeft aanvaard en het gevraagde voorschot (indien van toepassing) werd betaald. In alle geval zijn de prijzen vermeld in de offerte niet meer geldig indien de offerte niet werd aanvaard door de klant binnen een termijn van zeven dagen vanaf de datum vermeld op de offerte.
De offertes inzake goederen van FINRES GROUP NV zijn geldig binnen de limiet van de beschikbare voorraad of onder voorbehoud van beschikbaarheid bij de leverancier of fabrikant. In geval van onbeschikbaarheid van de goederen nadat de bestelling werd doorgegeven door de klant, zal FINRES GROUP NV de klant zo snel mogelijk verwittigen, zonder dat zij hiervoor verantwoordelijk kan gesteld worden of enige schadevergoeding dient te betalen.
Een eventuele verhoging van de grondstofprijzen of verloning doorgevoerd tussen het moment van de bestelling en de uitvoering, kan leiden tot een aanpassing van de prijzen vermeld in de offerte. In dat geval worden de prijzen herzien volgens de prijsherzieningsformule zoals hieronder vermeld.
P = PO (0,2 + 0,4 s/S + 0,4 i/I)
P = basisprijs van de facturatie
PO = herziene prijs
s = arbeidersloon aangewezen op basis van de Agoria index op het moment van de facturatie
S = arbeidersloon aangewezen op basis van de Agoria index op het moment van de uitvoering
i = referentieprijs van de materialen op het moment van de levering
I = materiaalprijzen op datum van de offerte
De negatieve herzieningen kunnen niet in rekening worden gebracht.

4. WIJZIGING.

Elke wijziging die plaatsvindt na aanvaarding van de bestelling zal schriftelijk worden overgemaakt aan FINRES GROUP NV en dit ten laatste zeven dagen volgend op de bestelling, waarbij FINRES GROUP NV zich het recht voorbehoudt de wijzigingen al dan niet te aanvaarden en derhalve haar offerte aan te passen op basis van de gebruikelijke tarieven. De klant dient deze nieuwe offerte dan ook te bevestigen binnen de geldigheidsduur zoals vermeld in de offerte.

5. ANNULERING (toepasselijk voor professionele klanten).

Een annulering van de bestelling door de klant dient verplicht te verlopen via e-mail of aangetekend schrijven. In geval van annulering van de bestelling door de klant minder dan twintig dagen voor de levering van de goederen en/of diensten, dient de klant FINRES GROUP NV te vergoeden voor een forfaitair vastgesteld bedrag van 50% van de contractprijs, naast de vergoeding van FINRES GROUP NV voor alle kosten gemaakt tot op de dag van annulering.

6. HERROEPINGSRECHT (toepasselijk voor de consumenten).

Indien de klant een consument is die goederen of diensten op afstand koopt van FINRES GROUP NV (per telefax, e-mail, brief) heeft hij het recht om aan FINRES GROUP NV te melden dat hij afziet van de aankoop, zonder kosten of motief, binnen een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of de sluiting van de dienstenovereenkomst.
De terugbetaling dient te worden uitgevoerd binnen een termijn van 30 dagen na ontvangst van het verzoek tot herroeping. De terugbetaling zal gebeuren per overschrijving op een bankrekening van de klant of door de toekenning van een krediet op de kredietkaart van de klant.
De consument beschikt niet over een herroepingsrecht in de gevallen bepaald door de wet en onder andere wanneer de goederen worden vervaardigd volgens de specificaties van de consument of wanneer de uitvoering van de dienstenovereenkomst reeds aanving voor het einde van de termijn van het herroepingsrecht.

7. LEVERINGSTERMIJN VAN DE GOEDEREN.

FINRES GROUP NV verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om de aan de klanten aangekondigde termijnen inzake de levering van goederen te respecteren. Behoudens tegenbericht zijn deze termijnen echter indicatief en vormen deze geen standvastige verbintenis in hoofde van FINRES GROUP NV. Bijgevolg erkent de klant dat hij de bestelling niet kan annuleren, de ontvangst niet kan weigeren of de betaling van de goederen of diensten, noch enige schadevergoeding kan eisen in geval van te late levering van de goederen of de diensten die het voorwerp uitmaken van de bestelling.

8. LEVERING.

De goederen van FINRES GROUP NV worden EX-WORKS geleverd. Indien zij worden geleverd buiten de installaties van FINRES GROUP NV, worden zij beschouwd als aanvaard en ontvangen. De goederen van FINRES GROUP NV worden altijd op risico van de klant vervoerd. De overdracht van de risico’s van de goederen gebeurt bij de ter beschikkingstelling van de goederen aan de installaties van FINRES GROUP NV. Hierbij erkent de klant dat hij werd geïnformeerd over het gevaarlijke karakter van bepaalde goederen.
Alle goederen worden geleverd conform de specificaties van de fabricatie en onder fabrieksgarantie volgens de grootte, normen en algemeen geldige toleranties.
Bij gebrek aan een tegensprekelijke bevinding binnen de 24 uur volgend op de ontvangst van de goederen door de klant, zullen de leveringsbon en/of transportdocumenten van FINRES GROUP NV het bewijs uitmaken tussen de partijen.

9. TERUGNAME VAN DE GOEDEREN.

De goederen worden enkel teruggenomen indien FINRES GROUP NV hiermee vooraf schriftelijk uitdrukkelijk heeft ingestemd. Indien van toepassing, worden zij teruggenomen onder de voorwaarden van FINRES GROUP NV. Enkel niet-beschadigde goederen, in hun oorspronkelijke verpakking en waarvan de gebruiksduur minimum 50% van de aangegeven duur uitmaakt, worden in overweging genomen. De teruggenomen goederen worden franco geleverd in de winkel van FINRES GROUP NV door de klant. Het transport gebeurt op risico van de koper.
10. GARANTIE. De goederen van FINRES GROUP NV worden verzekerd tegen materiële en fabricagefouten, voor een periode van 3 maanden vanaf de datum van levering. De garantie strekt zich niet tot fouten of schade die rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten zijn aan een foutief gebruik, inadequate opslag, ieder ongeval bij de installatie, het ongewoon gebruik, ongevallen te wijten aan achteloosheid, een gebrek aan toezicht of onderhoud of elk ander gedrag dat niet overeenstemt met de door FINRES GROUP NV overgemaakte instructies. Geen enkele financiële vergoeding kan worden gevraagd als schadeloosstelling voor welke reden ook. In geval van schade aan de goederen geleverd door FINRES GROUP NV, is haar verantwoordelijkheid in ieder geval beperkt tot de vervanging van de geleverde goederen.
Indien FINRES GROUP NV niet de producent is van het verkochte goed, geniet de koper eveneens van de fabrieksgarantie van de goederen, geldig vanaf de datum van levering. De voorwaarden omtrent deze garantie worden gecommuniceerd aan de koper op het moment van de levering.
De periode en garantievoorwaarden inzake de applicaties op het terrein zijn specifiek voor elke applicatie en worden dan ook vermeld in de offerte van FINRES GROUP NV.

11. APPLICATIE OP HET TERREIN.

Indien de aankoop en levering van de goederen plaatsvond voor de realisatie van de werken, garandeert de klant dat deze goederen worden opgeslagen conform de instructies vermeld in de technische fiche van de goederen die hem werden overgemaakt met de offerte van FINRES GROUP NV.
De klant verzekert zich ervan dat het terrein waarop FINRES GROUP NV moet optreden voorbereid is, op normale wijze toegankelijk en bruikbaar is en beantwoordt aan alle toepasselijke veiligheidsnormen. Het terrein dient vrij te zijn van constructies en/of obstakels. De klant verzekert eveneens de aanwezigheid van de nodige uitrusting op de plaats van de werken zoals elektriciteit, water en perslucht op een afstand van maximum 20 meter. De kosten inzake deze uitrusting en hun gebruik zijn voor de klant. Alle vertraging en schade die hieruit voortvloeit is enkel en alleen de verantwoordelijkheid van de klant.
De klant erkent dat de weersomstandigheden, atmosferische of meteorologische omstandigheden, essentiële factoren zijn om de datum van de realisatie van de werken te bepalen. Bijgevolg bepalen FINRES GROUP NV en de klant samen de datum waarop de werken kunnen worden gerealiseerd, rekening houdend met de aan te wenden goederen en de potentiële beïnvloedende factoren. De bovenvermelde omstandigheden kunnen FINRES GROUP NV eveneens verplichten om het lopende werkterrein tijdelijk op te schorten. In dit geval zullen de partijen samen de datum van wederopstart bepalen rekening houdend met de beïnvloedende factoren. De verantwoordelijkheid van FINRES GROUP NV kan niet worden aangewend in geval van opschorting van het werkterrein omwille van weersomstandigheden, atmosferische of meteorologische omstandigheden. FINRES GROUP NV zal in geen geval een schadevergoeding dienen te betalen aan de klant omwille van dergelijke opschorting.
Elk verzoek tot wijziging van de klant gedurende de loop van de werken dient schriftelijk te worden overgemaakt aan FINRES GROUP NV, dewelke zich het recht voorbehoudt te aanvaarden over te gaan tot de uitvoering van de gevraagde bijkomende werken. In dit geval zal de prijs en de leveringstermijn van de bijkomende werken in gezamenlijk overleg en schriftelijk tussen partijen worden vastgesteld.

12. OPLEVERING.

De co-contractant gaat over tot oplevering van de werken zodra deze zijn voltooid, ongeacht kleine imperfecties die herstelbaar zijn binnen een redelijke termijn. Bij gebrek aan aanwezigheid door de co-contractant of een geldige vertegenwoordiging bij deze oplevering waarvan de datum vooraf werd gecommuniceerd door FINRES GROUP NV, wordt de oplevering geacht te hebben plaatsgevonden.
De oplevering omvat de goedkeuring door de klant van de werken die worden opgeleverd en sluit elke mogelijkheid tot verhaal inzake zichtbare gebreken uit.

13. AANSPRAKELIJKHEDEN.

De klant draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de keuze van goederen die worden aangekocht bij FINRES GROUP NV. De aansprakelijkheid van FINRES GROUP NV kan slechts gelden op basis van eventuele adviezen die zij zou hebben kunnen gegeven aan de klant inzake de keuze van goederen op basis van de door de klant gegeven informatie.
Daarenboven, en binnen de beperkingen opgelegd in de wet, is FINRES GROUP NV in geen geval aansprakelijk voor enige schade, zijnde directe, indirecte, bijkomstige, speciale of consecutieve schade veroorzaakt aan de klant die niet direct en integraal het resultaat is van de niet-uitvoering door FINRES GROUP NV van één van haar essentiële contractuele verplichtingen.
In ieder geval, behoudens in geval van bedrog of andere gevallen die de beperking van aansprakelijkheid van FINRES GROUP NV uitsluit, in de hypothese dat FINRES GROUP NV aansprakelijkheid zou kunnen worden gesteld, zal het bedrag van schade-interesten dat zou verschuldigd zijn aan de klant niet meer bedragen dan het bedrag van de sommen die reeds werden gestort door de klant aan FINRES GROUP NV voor de uitvoering van de overeenkomst of anders de eventuele sommen die FINRES GROUP NV zou ontvangen van haar verzekering, voor wat betreft de productaansprakelijkheid.
FINRES GROUP NV kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van ieder gebruik of iedere ingebruikstelling van de door haar geleverde goederen dat niet-conform is aan de regels van de kunst, de technische adviezen, de instructies en/of de aanbevelingen van FINRES GROUP NV of de fabrikant.

14. KLACHTEN.

Om geldig te zijn dient elke klacht per aangetekend schrijven en binnen de 48 uur na de levering (stempel van de post geldt als bewijs) te worden overgemaakt aan FINRES GROUP NV. Zo niet zullen de geleverde goederen of diensten worden beschouwd als ontvangen en aanvaard zonder voorbehoud door de koper.
Elke factuur waartegen geen betwisting werd ingediend binnen de 10 dagen wordt als aanvaard beschouwd. De verzendingen waarvan de bestelbon of de vrachtbrief werd ondertekend bij ontvangst van de goederen, worden beschouwd als geleverd conform de bestelling van de klant.

15. BETALINGEN.

De facturen van FINRES GROUP NV zijn betaalbaar in Kraainem, contant en op de vermelde vervaldatum. Deze vervaldag is, behoudens schriftelijk tegenbericht van FINRES GROUP NV, is geldig voor de contant betaling. De verzending van de factuur geldt als aanmaning voor de betaling van het bedrag. De agenten van FINRES GROUP NV zijn niet gemachtigd de verschuldigde bedragen te ontvangen, tenzij zij houder zijn van een kwitantie die geldig is ondertekend door FINRES GROUP NV. Het is expliciet overeengekomen dat in geval van een niet contante betaling of de afwezigheid van betaling op de vastgestelde vervaldag, de eventueel toegekende kortingen naar goeddunken van FINRES GROUP NV zullen worden afgeschaft en een interest voor betalingsachterstand van 5% per maand, vanaf de vervaldag van de factuur, in rekening zal worden gebracht en zal worden toegevoegd aan het opeisbare bedrag, en dit zonder enige bijkomende ingebrekestelling. Elk deel van de maand zal worden beschouwd als een volledige maand. Het wordt eveneens onherroepbaar overeengekomen dat een simpele vertraging in betaling de klant er van rechtswege toe verplicht een storting uit te voeren van een forfaitair vastgestelde vergoeding van 10% van de hoofdsom met een minimum van €125,-, ter schadevergoeding van de door FINRES GROUP NV geleden schade ten gevolge van het niet respecteren van de hoofdverplichting (art. 1150-1152 en 1129 Burgerlijk Wetboek).

16. EIGENDOMSVOORBEHOUD.

De overdracht van eigendom van de goederen geleverd door FINRES GROUP NV wordt opgeschort tot op het moment van integrale betaling van de prijs. Voor wat betreft de betaling van de facturen van FINRES GROUP NV, mag de klant geen toevlucht zoeken tot een compensatie, noch enige andere uitzondering van opschorting van betaling zoals de uitzondering voor het niet nakomen van een verplichting. Om de betaling van de facturen van FINRES GROUP NV te verzekeren, wijst de klant in dit geval alle bestaande en toekomstige schuldvorderingen toe aan FINRES GROUP NV, meer bepaald de vordering van de klant op zijn eigen koper, zonder dat deze vordering beperkt is tot dit enkele geval. Alle geleverde goederen die deel uitmaken van de overeenkomst blijven de onvervreemdbare eigendom van FINRES GROUP NV en kunnen in geen geval worden bezwaard of vervreemd, tenzij anders overeengekomen.

17. OVERMACHT.

In geval van overmacht, waaronder staking, storingen in het fabricageproces, niet-levering of laattijdige levering van de grondstoffen noodzakelijk voor de productie en het transport van bestelde goederen, klimatologische, atmosferische, meteorologische of andere omstandigheden die als gevolg hebben dat FINRES GROUP NV niet in staat is om op korte of lange termijn haar verplichtingen na te komen of haar hierin verhindert, heeft FINRES GROUP NV het recht om, naar eigen keuze, hetzij de leveringstermijn te verlengen gedurende de gehele duurtijd van de overmachtsituatie, hetzij de overeenkomst op te zeggen, indien dit nog niet tot uitvoering werd gebracht.

18.BEHANDELING VAN PERSOONSGEGEVENS.

Alle eventuele persoonlijke gegevens die aan FINRES GROUP NV worden gecommuniceerd in het kader van de bestelling, worden behandeld conform de Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. FINRES GROUP NV zal de persoonsgegevens van de klant enkel gebruiken in het kader van de uitvoering van de overeenkomst en met het oog op het verschaffen van informatie inzake haar goederen en diensten. De klant heeft het recht zijn persoonsgegevens op elk moment te raadplegen en deze te verwijderen of aan te passen indien deze onjuist zijn.

19. AUTONOMIE VAN DE CLAUSULES. De nietigheid, ongeldigheid of het gedeeltelijke of volledige niet-dwingende karakter van een bepaling van de huidige algemene voorwaarden of van een clausule of een deel van een clausule, leidt niet tot de nietigheid, ongeldigheid of niet-dwingbaarheid van de andere bepalingen, clausules of delen van clausules en heeft geen weerslag op de geldigheid of het dwingbare karakter van de andere algemene voorwaarden in hun totaliteit.

20. AFSTAND.

Het feit dat FINRES GROUP NV zich op een bepaald moment niet kan beroepen op één van de bepalingen in onderhavige algemene voorwaarden kan niet worden geïnterpreteerd als het afstand doen door FINRES GROUP NV van het recht om zich er naderhand wel op te beroepen.

21. GESCHILLEN.

De onderhavige algemene voorwaarden van de overeenkomst zijn onderworpen aan het Belgische recht. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd, en dit zonder afbreuk te doen aan het recht van de consument om een zaak in te leiden voor de rechtbank van zijn arrondissement.