Gratis levering in de Benelux tot 10kg

Privacybeleid

1. DOEL EN TOEPASSING

Alle verkopen, leveringen en diensten van FINRES GROUP NV worden beheerst door deze algemene voorwaarden, die de klant uitdrukkelijk verklaart te kennen en te aanvaarden. Ze maken integraal deel uit van het aanbod van FINRES GROUP NV en van het contract met de klant. De algemene voorwaarden van de klant zijn slechts bindend voor FINRES GROUP NV indien zij deze voorafgaandelijk schriftelijk heeft aanvaard. Elke afwijking van deze algemene voorwaarden moet schriftelijk gebeuren en ondertekend worden door FINRES GROUP NV. Zoniet kunnen deze afwijkingen niet worden tegengeworpen aan FINRES GROUP NV.

2. PRIJS.

De prijzen van de goederen en diensten die FINRES GROUP SA verkoopt, zijn uitgedrukt in euro, inclusief alle taksen (voor consumenten) en exclusief btw (voor zakelijke klanten). Indien van toepassing worden de verzendkosten apart vermeld, afhankelijk van de gemaakte keuze.

3. AANBIEDINGEN

(voor zakelijke klanten). De aanbiedingen van FINRES GROUP SA zijn niet bindend. FINRES GROUP NV kan pas als gebonden worden beschouwd als ze de bestelling schriftelijk heeft aanvaard en het gevraagde voorschot (indien van toepassing) is betaald. De prijzen in de aanbieding zijn in ieder geval niet meer geldig als de aanbieding niet binnen zeven dagen na de datum die op de aanbieding staat, door de klant is aanvaard.
De productaanbiedingen van FINRES GROUP SA zijn geldig zolang de voorraad strekt of onder voorbehoud van beschikbaarheid bij de leverancier of fabrikant. In geval van onbeschikbaarheid van producten na de bestelling door de klant, zal FINRES GROUP NV de klant zo snel mogelijk op de hoogte brengen, zonder hiervoor aansprakelijk te kunnen worden gesteld of tot welke schadevergoeding dan ook te zijn gehouden.
Prijsstijgingen van grondstoffen of lonen tussen het moment waarop de bestelling wordt geplaatst en het moment waarop deze wordt uitgevoerd, kunnen aanleiding geven tot een aanpassing van de in de offerte vermelde prijzen. Indien van toepassing worden de prijzen herzien in overeenstemming met de onderstaande prijsherzieningsformule.
P = PO (0,2 + 0,4 s/S + 0,4 i/I)
P = basisfactuurprijs
PO = herziene prijs
s = loon van geschoolde arbeider gebaseerd op de Agoria-index op het moment van facturering
S = het loon van een geschoolde arbeider op basis van de Agoria-index op het moment van de uitvoering
i = referentieprijs van materialen op het moment van levering
I = prijs van de materialen op de datum van de aanbieding
Er kan geen rekening worden gehouden met negatieve herzieningen.

4. WIJZIGING.

FINRES GROUP SA moet schriftelijk op de hoogte worden gebracht van elke wijziging die zich na de aanvaarding van de bestelling voordoet, uiterlijk binnen de zeven dagen na de bestelling, met dien verstande dat FINRES GROUP SA zich in dat geval het recht voorbehoudt om deze wijzigingen te aanvaarden of te verwerpen en, in voorkomend geval, haar aanbod dienovereenkomstig aan te passen op basis van haar gebruikelijke prijzen. De klant moet deze nieuwe aanbieding dan bevestigen binnen de geldigheidsperiode die in de aanbieding wordt vermeld.

5. JAARLIJKSE TOESLAG (van toepassing op professionele klanten).

Annulering van een bestelling door de klant moet per e-mail en aangetekende post gebeuren. In geval van annulering van de bestelling door de klant minder dan twintig dagen vóór de levering van de goederen en/of diensten, is de klant verplicht FINRES GROUP SA te vergoeden tot een forfaitair bedrag van 50% van de contractprijs, naast de terugbetaling aan FINRES GROUP SA van alle kosten die tot op de datum van de annulering werden gemaakt.

6. RECHT VAN TERUGTREKKING (van toepassing op consumenten).

Indien de klant een consument is die goederen of diensten van FINRES GROUP SA koopt op afstand (per fax, e-mail, post, …), heeft hij het recht aan FINRES GROUP SA mee te delen dat hij afziet van de aankoop, gratis en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van de goederen of het sluiten van de overeenkomst voor de levering van diensten.
Restituties worden uitgevoerd binnen 30 dagen na ontvangst van je annuleringsverzoek. De terugbetaling wordt gedaan door overschrijving op de bankrekening van de klant of door creditering van de creditcard van de klant.
De consument heeft geen herroepingsrecht in de gevallen waarin de wet voorziet, inclusief wanneer de goederen zijn vervaardigd volgens de specificaties van de consument of wanneer de uitvoering van het dienstencontract is begonnen voor het einde van de herroepingstermijn.

7. PRODUCT LEVERTIJDEN.

FINRES GROUP SA verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om de aan de klant aangekondigde leveringstermijnen van de producten na te leven. Tenzij anders aangegeven, zijn deze termijnen indicatief en vormen ze dus geen vaste verbintenis van FINRES GROUP NV. De klant erkent bijgevolg dat hij/zij de bestelling niet kan annuleren of weigeren de producten of diensten te aanvaarden of te betalen, noch enige schadevergoeding kan eisen in geval van laattijdige levering van de bestelde producten of diensten.

8. LEVERING.

De goederen van FINRES GROUP SA worden geleverd EX-WORKS. Als ze buiten de installaties van FINRES GROUP NV worden geleverd, worden ze geacht daar te zijn aanvaard en ontvangen. Goederen van FINRES GROUP SA worden altijd vervoerd op risico van de klant. De overdracht van de risico’s met betrekking tot de goederen gebeurt vanaf de terbeschikkingstelling van de goederen in de lokalen van FINRES GROUP NV. In dit verband erkent de klant dat hij/zij op de hoogte is gesteld van de gevaarlijke aard van sommige goederen.
Alle goederen worden geleverd in overeenstemming met de productiespecificaties en onder fabricagegarantie volgens de afmetingen, normen en toleranties die in het algemeen gelden.
Bij gebrek aan tegenstrijdige verklaring binnen de 24 uur na ontvangst van de goederen door de klant, gelden de leveringsbonnen en/of vervoerdocumenten van FINRES GROUP NV als authentiek tussen de partijen.

9. RETOURNEREN VAN GOEDEREN.

Goederen worden alleen teruggenomen als FINRES GROUP NV hiermee vooraf uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd. In voorkomend geval zijn ze opgenomen in de voorwaarden die FINRES GROUP NV heeft opgesteld. Alleen onbeschadigde goederen, in de originele verpakking en die voor ten minste 50% van de aangegeven periode zijn gebruikt, worden in aanmerking genomen. Teruggestuurde goederen worden door de klant franco geleverd aan het magazijn van FINRES GROUP SA. Transport is voor risico van de koper.

10. GARANTIE.

De producten van FINRES GROUP SA worden gegarandeerd tegen materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van 3 maanden vanaf de leveringsdatum. De garantie is niet van toepassing op defecten of schade die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zijn van een verkeerd gebruik, een onjuiste opslag, een ongeval tijdens de installatie, het gebruik van een ongewone kracht, ongevallen die te wijten zijn aan nalatigheid, een gebrek aan toezicht of onderhoud of elk ander gedrag dat niet in overeenstemming is met de instructies van FINRES GROUP NV. Er kan geen financiële compensatie worden geëist als schadevergoeding om welke reden dan ook. In geval van een gebrek aan de door FINRES GROUP NV geleverde goederen, is haar aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot de vervanging van de geleverde goederen.
Indien FINRES GROUP NV niet de fabrikant is van het verkochte product, geniet de koper eveneens de garantie van de fabrikant van de goederen, geldig vanaf de leveringsdatum. De voorwaarden voor deze garantie worden aan de koper meegedeeld op het moment van levering.
De garantieperiode en -voorwaarden voor toepassingen op locatie zijn specifiek voor elke toepassing en worden daarom vermeld in de offerte van FINRES GROUP SA.

11. TOEPASSING TER PLAATSE.

Indien de producten werden aangekocht en geleverd vóór de uitvoering van de werken, garandeert de klant dat deze producten werden bewaard volgens de instructies in de productfiche die samen met de offerte van FINRES GROUP NV naar de klant werd gestuurd.
De klant garandeert dat het terrein waarop FINRES GROUP SA actief zal zijn, is voorbereid, normaal toegankelijk en uitvoerbaar is en voldoet aan alle toepasselijke veiligheidsnormen. De locatie moet vrij zijn van gebouwen en/of obstakels. De klant garandeert ook dat de benodigde apparatuur, zoals elektriciteit, water en perslucht, op maximaal 20 meter afstand ter plaatse beschikbaar is. De kosten met betrekking tot deze apparatuur en het gebruik ervan zijn voor rekening van de klant. Elke vertraging of schade die hieruit voortvloeit is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de klant.
De klant erkent dat klimatologische, atmosferische of weersomstandigheden essentiële factoren zijn bij het bepalen van de datum waarop het werk zal worden uitgevoerd. FINRES GROUP NV en de klant zullen dus samen de data bepalen waarop de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd, rekening houdend met de toe te passen producten en mogelijke invloedsfactoren. De voormelde omstandigheden kunnen FINRES GROUP NV er eveneens toe verplichten de lopende werken op te schorten. In voorkomend geval zullen de partijen samen de datum bepalen waarop de site hervat zal worden, rekening houdend met de genoemde beïnvloedende factoren. FINRES GROUP NV kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de werf wordt onderbroken omwille van klimatologische, atmosferische of weersomstandigheden. FINRES GROUP NV is in geen geval verplicht om de klant te vergoeden voor een dergelijke opschorting.
FINRES GROUP NV moet schriftelijk op de hoogte worden gebracht van elke wijziging die in de loop van het project door de klant wordt gevraagd. FINRES GROUP NV behoudt zich het recht voor om in te stemmen met de uitvoering van het gevraagde meerwerk. Indien van toepassing zullen de prijs en de opleverdatum voor meerwerk in onderling overleg tussen de partijen worden vastgesteld en schriftelijk tussen de partijen worden vastgelegd.

12. RECEPTIE.

Het werk zal door de medecontractant worden aanvaard zodra het is voltooid, niettegenstaande kleine onvolkomenheden die binnen een redelijke termijn kunnen worden hersteld. Als de medecontractant niet aanwezig is of zich niet geldig laat vertegenwoordigen op deze receptie, waarvan de datum vooraf door FINRES GROUP NV is meegedeeld, wordt de receptie geacht te zijn verkregen.
Aanvaarding houdt in dat de klant het geleverde werk goedkeurt en sluit elk verhaal van de klant uit voor zichtbare gebreken.

13. PASSIVA.

De klant is volledig verantwoordelijk voor de keuze van de producten die hij bij FINRES GROUP SA koopt. FINRES GROUP NV kan niet aansprakelijk worden gesteld op basis van een advies dat zij aan de klant zou hebben gegeven met betrekking tot de keuze van producten op basis van door de klant meegedeelde informatie.
Bovendien kan FINRES GROUP NV, binnen de bij wet bepaalde grenzen, in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade, en in het bijzonder niet voor directe, indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade die de klant wordt berokkend en die niet rechtstreeks en volledig voortvloeit uit de niet-uitvoering door FINRES GROUP NV van een van haar essentiële contractuele verplichtingen.
In elk geval, behalve in geval van bedrog of elk ander geval dat een beperking van de aansprakelijkheid van FINRES GROUP NV uitsluit, mag in geval FINRES GROUP NV aansprakelijk wordt gesteld, het bedrag van de schadevergoeding die aan de klant verschuldigd kan zijn, niet hoger zijn dan het bedrag van de bedragen die de klant reeds aan FINRES GROUP NV heeft betaald in uitvoering van de overeenkomst of, in voorkomend geval, de bedragen die FINRES GROUP NV van haar verzekering zal ontvangen, met betrekking tot de productaansprakelijkheid.
FINRES GROUP NV kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit een gebruik of een installatie van de door haar geleverde producten die niet in overeenstemming is met de beroepsregels, technische kennisgevingen, instructies en/of aanbevelingen van FINRES GROUP NV of de fabrikant.

14. KLACHTEN.

Om geldig te zijn, moet elke klacht FINRES GROUP NV per aangetekend schrijven bereiken binnen 48 uur na de levering (het poststempel geldt als bewijs), zoniet wordt de koper geacht de geleverde goederen of diensten zonder voorbehoud te hebben aanvaard.
Elke factuur waartegen binnen 10 dagen geen protestbrief is ingediend, wordt geacht te zijn aanvaard. Zendingen waarvoor het bestelformulier of de vrachtbrief bij ontvangst van de goederen is ondertekend, worden geacht te zijn geleverd in overeenstemming met de bestelling van de klant.

15. BETALINGEN.

De facturen van FINRES GROUP SA zijn betaalbaar in Kraainem, contant, op de vervaldag. Tenzij schriftelijk anders bepaald door FINRES GROUP NV, is deze vervaldag contant. Het versturen van de factuur dient als een sommatie om het bedrag te betalen. De agenten van FINRES GROUP SA zijn niet gemachtigd om de verschuldigde bedragen te innen, tenzij ze in het bezit zijn van een ontvangstbewijs dat naar behoren is ondertekend door FINRES GROUP SA. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat in geval van niet-betaling contant of op de vastgestelde vervaldag, alle eventuele toegekende inhoudingen naar goeddunken van FINRES GROUP NV zullen worden geannuleerd en dat een nalatigheidsintrest van 5% per maand vanaf de vervaldag van de factuur aan de koper zal worden aangerekend en aan het verschuldigde bedrag zal worden toegevoegd, zonder dat enige verdere ingebrekestelling is vereist. Elk deel van een maand wordt geteld als een hele maand. Er wordt ook onherroepelijk overeengekomen dat een eenvoudige vertraging in de betaling de klant automatisch verplicht tot de betaling van een schadevergoeding die wordt vastgesteld op 10% van de hoofdsom, met een minimum van 125 euro, bij wijze van schadeloosstelling voor de verliezen die FINRES GROUP NV lijdt door de niet-nakoming van de hoofdverbintenis (art. 1150-1152 en 1129 van het Burgerlijk Wetboek).

16. EIGENDOMSVOORBEHOUD.

De eigendomsoverdracht van de door FINRES GROUP SA geleverde goederen wordt opgeschort tot de prijs volledig is betaald. Wat de betaling van de facturen van FINRES GROUP NV betreft, is de klant niet gemachtigd om een beroep te doen op schadevergoeding, noch op enige andere uitzondering voor opschorting van betaling, zoals de uitzondering voor niet-nakoming van een verbintenis. Om de betaling van de facturen van FINRES GROUP SA te garanderen, draagt de klant aan FINRES GROUP SA, in voorkomend geval, alle huidige en toekomstige schuldvorderingen over, in het bijzonder de schuldvordering van de klant op zijn eigen koper, hoewel deze overdracht niet tot dit geval beperkt is. Alle geleverde goederen die het voorwerp uitmaken van de overeenkomst blijven de onvervreemdbare eigendom van FINRES GROUP SA en mogen op geen enkele manier bezwaard of vervreemd worden, tenzij anders overeengekomen.

17. OVERMACHT.

In geval van overmacht, waaronder wordt verstaan stakingen, storingen in het fabricageproces, niet-levering of vertraagde levering van grondstoffen die nodig zijn voor de productie en het vervoer van de bestelde goederen, klimatologische, atmosferische of weersomstandigheden of andere omstandigheden die FINRES GROUP NV als gevolg daarvan FINRES GROUP NV verhinderen haar verplichtingen na te komen gedurende een korte of lange periode, heeft FINRES GROUP NV het recht om, naar eigen keuze, ofwel de leveringstermijn te verlengen voor de duur van de overmachtssituatie, ofwel de overeenkomst te ontbinden, voor zover deze nog niet is uitgevoerd.

18.VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS.

Alle persoonsgegevens die in het kader van de bestelling aan FINRES GROUP NV worden meegedeeld, worden verwerkt in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. FINRES GROUP NV zal de persoonsgegevens van de klant gebruiken om het contract uit te voeren en om de klant op de hoogte te houden van haar producten en diensten. Klanten hebben te allen tijde het recht om hun persoonlijke gegevens in te zien en deze te verwijderen of te wijzigen als ze onjuist zijn.

19. AUTONOMIE VAN CLAUSULES.

De gehele of gedeeltelijke nietigheid, ongeldigheid of onverbindendheid van een bepaling van deze Algemene Voorwaarden of van een clausule of deel van een clausule brengt niet de nietigheid, ongeldigheid of onverbindendheid van de overige bepalingen, clausules of delen van clausules met zich mee, noch tast dit de geldigheid en verbindendheid van de Algemene Voorwaarden in hun geheel aan.

20. WAARSCHUWING.

Het feit dat FINRES GROUP NV op een bepaald ogenblik geen beroep doet op een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden, mag niet worden geïnterpreteerd als een verzaking door FINRES GROUP NV aan haar recht om zich op een latere datum op deze bepaling te beroepen.

21. GESCHILLEN.

Op deze algemene contractvoorwaarden is Belgisch recht van toepassing. In geval van een geschil zijn alleen de rechtbanken van Brussel bevoegd, onverminderd het recht van de consument om de zaak voor te leggen aan de rechtbank van zijn arrondissement.